Category: Articles

Ο Κωνσταντίνος Παπαλουκάς μιλάει για το Υδρογόνο εν όψει του 5ου Παγκρήτιου Ενεργειακού Συνεδρίου – International Conference & Exhibition

Η ανάπτυξη της Οικονομίας Υδρογόνου ως ευκαιρία για την Ελλάδα

Tο Υδρογόνο διαθέτει τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, για να βοηθήσει την παγκόσμια κοινότητα να ξεπεράσει τις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις και παράλληλα να ενισχύσει τις ενέργειές της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας Οικονομίας Υδρογόνου όμως απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση η οποία αγγίζει όλα τα τμήματα της αλυσίδας αξίας (value chain) και προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης στην αγορά μαζί με αυτή των υποδομών παραγωγής (upstream), μεταφοράς (midstream) και εφοδιασμού (downstream).

Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τη δυναμική του υδρογόνου στον δρόμο για ενεργειακή μετάβαση και περαιτέρω απανθρακοποίηση του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος. Και αυτό γιατί το υδρογόνο δύναται να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα τόσο ως καθαρό καύσιμο όσο και ως πρώτη ύλη σε συγκεκριμένους τομείς που η απανθρακοποίησή τους παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, όπως αυτούς των μεταφορών και της βιομηχανίας.

Βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, η Ελλάδα προσανατολίζεται σε μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση στον τρόπο παραγωγής υδρογόνου, αν και μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, αφού η απανθρακοποίηση της ηλεκτρικής μας παραγωγής φτάσει σε ένα ώριμο σημείο, θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα ξεκλειδώσει την περαιτέρω αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα, ενώ ταυτόχρονα τέτοιου είδους εγκαταστάσεις θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα αποτελεσματικό μέσο αποθήκευσης ενέργειας. Βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, λοιπόν, θα διερευνηθούν και λύσεις υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα με τεχνολογίες δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS), ώστε από τη μία να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση της χώρας μας και από την άλλη να ανοίξει ο δρόμος προς το καθαρό υδρογόνο μέσω της ανάπτυξης των αγορών και των υψηλής εντάσεως κεφαλαίου υποδομών υδρογόνου.

Η Ελλάδα θα κληθεί να  επιδιώξει τον φιλόδοξο αυτό στόχο για παράλληλη επέκταση και ανακαίνιση της υφιστάμενης υποδομής φυσικού αερίου της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά και διανομή υδρογόνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνεχείς ευρωπαϊκές επενδύσεις σε υποδομές αερίου συμβατές με υδρογόνο και βιομεθάνιο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ενεργειακή μετάβαση του συστήματος φυσικού αερίου μας. Όσον αφορά τη μεταφορά και διανομή υδρογόνου, λοιπόν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέας υποδομής (greenfield), όπως επίσης και στον επαναπροσδιορισμό/επαναχρησιμοποίηση, κατά περίπτωση, υφιστάμενων δικτύων αερίου (brownfield infrastructure). Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς ζητήματα που αφορούν την έγχυση υδρογόνου και άλλων ανανεώσιμων αερίων στο δίκτυο φυσικού αερίου που θα πρέπει να συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η νομοθετική πρόταση που δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (TEN-E) αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την ολοκλήρωση του υδρογόνου και των τεχνολογιών power-to-x στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ. Η ανάπτυξη, επομένως, μιας αλυσίδας αξίας υδρογόνου απαιτεί την εξέταση αρκετών διατομεακών πτυχών που επηρεάζουν εγκάρσια πολλούς οδικούς χάρτες, όπως την Ασφάλεια και το Κανονιστικό Πλαίσιο, την ανάπτυξη Κωδίκων και Προτύπων (RCS) και άλλα.

Όπως διαφαίνεται και από τις διαβουλεύσεις μεταξύ των Κρατών Μελών η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Υδρογόνου είναι πλέον επιτακτική. Μια κοινή στρατηγική θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να άρει τους τόσους πλεονάζοντες ρυθμιστικούς φραγμούς που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάδυση μιας ενιαίας Οικονομίας Υδρογόνου. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να παρέχει μια εκτίμηση για τις μελλοντικές εισαγωγές υδρογόνου δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή ζήτηση αλλά και η  παραγωγική μας ικανότητα έχουν εκτιμηθεί αξιόπιστα. Επιπλέον, μια φιλόδοξη επενδυτική πολιτική της Ευρώπης στον τομέα του υδρογόνου μπορεί να τοποθετήσει την ΕΕ σε ευνοϊκή θέση στην αναδυόμενη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού του υδρογόνου.

Για την Ελλάδα το υδρογόνο δεν αποτελεί απλώς μια ενεργειακή πρόκληση. Αναβαθμίζει παράλληλα τη θέση της στην Ευρώπη, μιας και η γεωγραφική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και η εγγύτητα στις περιοχές τις Β. Αφρικής έχουν σημαίνοντα ρόλο. Από τον καιρό του φιλόδοξου σχεδίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο, όπου προέβλεπαν την παραγωγή ηλεκτρισμού και μεταφορά του με καλώδια υψηλής τάσης, η Ευρώπη γλυκοκοιτάζει και πάλι τον Νότο για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και μεταφορά του στην Ευρώπη. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τον εξέχοντα ρόλο της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας, μιας και κάποιος θα πρέπει να μεταφέρει το υδρογόνο στις πιο ώριμες αγορές  όπως την Ιαπωνία, την Κορέα αλλά και στις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και για τη μεταφορά του δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα σε προορισμούς αποθήκευσης, ακολουθώντας το παράδειγμα του έργου Northern Lights στην Νορβηγία. Οπότε η ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι που αφορά ιδιαίτερα και την ελληνική ναυτιλία.

Μια Οικονομία Υδρογόνου θα μπορούσε, επίσης, να ενθαρρύνει μια νέα τεχνολογική και βιομηχανική επανάσταση στις περιφερειακές οικονομίες, δημιουργώντας αρκετές εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει αιτία για επαναπατρισμό αρκετών επιστημόνων υψηλού επιπέδου που εργάζονται επί του παρόντος στο εξωτερικό.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ο ρόλος της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης του κοινού. Η παροχή τεχνικής γνώσης για το υδρογόνο και των τεχνολογιών του θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα επίπεδα αποδοχής και επίπεδα εμπιστοσύνης στην τεχνολογία. Γι’ αυτό και η συμπερίληψη ενός πάνελ αποκλειστικά για το υδρογόνο στο 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο –  International Conference & Exhibition, αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι η Ελλάδα ξεκίνησε να αναγνωρίζει πλέον το μέγεθος της ευκαιρίας. Θέλω να πιστεύω πως με μια ισορροπημένη εθνική στρατηγική που να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της, η Ελλάδα θα μπορέσει να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες χώρες, όπως έπραξε και μια χώρα ανάλογου πληθυσμού, η Πορτογαλία.

Για αυτό το μεγάλο εγχείρημα απαιτείται ο ανάλογος συντονισμός της Πολιτείας μέσω των αρμόδιων Υπουργείων, της βιομηχανίας, της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, των Εθνικών Ερευνητικών μας Κέντρων και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων για μια πολυδιάστατη προσέγγιση όλης της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου, ώστε μέσα στις αρχές του 2021 να κομίσει και η Ελλάδα την Εθνική της Στρατηγική για το Υδρογόνο. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος της Επιτροπής Υδρογόνου που συστάθηκε από το ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή τόσο αξιόλογων ειδικών και επιστημόνων.

*Κωνσταντίνος Παπαλουκάς (MEng, MBA, MPA), Ειδικός σε θέματα Ενεργειακής Πολιτικής, Συντονιστής Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο

email: constantinos.papalucas@post.harvard.edu

A brave new world – Takis Pournarakis

The automotive industry moving fast towards electromobility. This will
bring dramatic changes to many areas.

Based on EU legislation, the average gas emission for each vehicle manufacturer
for vehicles registered from 1/1/2021 in Europe must be 95 g CO2/km. However,
what does this mean in practice? This means that in order to classify for example a
Mercedes AMG, they should classify at first two EQC, so that the average of the three
vehicles remains below the 95 gr CO2/km.
This will evoke immediate dramatic changes to cars produced and marketed within
the EU. Already, the very small vehicles with a thermal engine are being disappeared,
as, in the average gas emission a weight/difficulty factor is also contained. Peugeot
108, Citroen C1 stopped being manufactured, Smart is now only electric, Fiat Panda
got a hybrid version and Fiat 500 becomes electric.
If we apply the fines provided for the classifications of the new cars who emit more
than 95 gr CO2/km, making business inside EU will become almost unprofitable for
car manufacturers. The only solution left, if they want to stay active, is to pass on the
cost to the buyers.

It seems that all manufacturers will pass on some of the cost of fines to consumers,
the new car will become much more expensive and only wealthy people will be able
to buy it. Trends such as car sharing in combination with autonomous driving will
become more popular for people. Nowadays, in Athens, vehicles are parked/stacked
in traffic at 90% of their time. Imagine Athens with far fewer cars, which would be
electric, autonomous, constantly in circulation and they could communicate not only
with each other (V2V) but also with the infrastructure (V2G). Is it a science fiction
script? Do you know that in Trikala, there are two autonomous electric buses, which
transfer passengers, and they do not need a driver?

According to car manufacturers who are already preparing for the new,
completely different automobility form, in a decade, about 40% of new vehicles will
plugged in. Whether we talk about hybrid or electric vehicles, manufacturers have
decided to direct many of their investments in the development of batteries and
electric engines. In almost all the countries of the Western world, the percentage of
electric cars in circulation is increasing, reaching in some of them a double-digit
market share. This trend will raise in the following years when the European capitals
and major cities adopt the EU directive and prohibit the circulation of vehicles
emitting more than 50 gr CO2/ km in their center. The European logic "polluter pays"
that is currently in force on the traffic charges of the new cars will be renamed as
"polluter circuits limitedly ".How far are we from all these in Greece? When you see a
taxi with a Euro 2 specification, purchased in 2003-2004, leaving a black smoke
behind every time the driver speeds up, it is hard to believe that this is possible in
Athens. However, this day is no more than five years away.
With the Athens’ road network designed for 1.5 million vehicles, while today
there are the twice number of cars circulating, it is crucial for our lives to take action

to reduce pollution, noise pollution and traffic. Citizens' health and the corresponding
reduction in spending combined with saving on fossil fuels is great. Imagine a 20-
year-old SUV with three differentials and permanent four-wheel drive downtown,
next to a similar state-of-the-art plug-in hybrid model, whose thermal engine does not
run in urban areas.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), BEV (Battery Electric Vehicle), Mild
Hybrid Electric Vehicle or HEV (Hybrid Electric Vehicle) pollute less or not at all,
where they circulate but they do pollute! The key question is how much they pollute
overall, in relation to vehicles using oil or gas thermal engine (ICE). A question that
takes on a completely different dimension in our country until we deregulated from
lignite. The automobility changes will be dramatic in the next few years.

 

Takis Pournarakis
Mechanical Engineer – Journalist – Chairman of the Organizing Committee of Motor Sports Organizations

 

CEO of HELPE Upstream Tassos Vlassopoulos writes for the 5th Cretan Energy Conference

Hydrocarbons in Greece

Greece has an old connection with Hydrocarbons. More than 2500 years ago, Herodotus mentions the famous oil seep in Keri Zakynthos that still brings oil to the surface.

However, this connection is not only an old history. Besides the still producing Prinos Oil field and the verified West Katakolo Oil and Gas field, the recent exploration activity has been producing interest in the Hellenic Hydrocarbons sector.

Oil & Gas exploration had started before the 2nd World War and intensified in late 70s to late 90s. A new turn was taken after 2015, the collection of some new data had been completed and new theories were proposed. International oil companies (e.g. TOTAL, ExxonMobil, Repsol, Edison), proceeded in several ventures in Greece and Helpe Upstream became an attractive partner.

Western Greece, both onshore and offshore, seems to have many analogs to the well-established Hydrocarbon provinces of Albania and Italy. In addition, following the recent discoveries in our broader region, blocks around Crete were also permitted in which Total, Exxon and Hellenic Petroleum will be exploring deep water plays.

Greece is still considered an under explored area although more than 70,000 km of 2D and 2,000 km2 of 3D seismic lines have been acquired in addition to about 100 wells that have been drilled. However, recent technology developments allow exploration to move to deeper waters in an economic manner, if there is promising prospectivity.

Greece, apart from being a hydrocarbons-promising area has also a strategic location in the middle of Mediterranean. It is in the crossroads for transporting gas, from the current or future producing fields in the Caspian and the Eastern Mediterranean, to Western Europe. IGB (Gas Interconnector Greece with Bulgaria), Poseidon, TAP and East-Med are in different stages of activity linking Greece and W. Europe with all producing regions in proximity and provide potential leverage for potential developments in the regions of Western Greece and Crete.

Oil & Gas remains a key element of the energy mix though the discussion on climate change continues and the costs for deploying renewable energy have been declining. Natural gas is the transitional fuel, as we move away from coal and trend towards renewables. Electric vehicles are making inroads in selected markets but not yet to on large scale globally. Oil remains the main fuel for all other modes of transportation and petrochemicals with no real alternatives in the foreseeable future.

Deputy Minister of Education & Religious Affairs, Mr. Vasilios Digalakis writes about the upcoming 5th Cretan Energy Conference – International Conference & Exhibition

By Mr. Vasilis Digalakis

Undersecretary of Education

Imposed mainly by climate change, the upcoming modifications in the way we produce, distribute, store and consume energy constitute perhaps the greatest technological challenge of our time. Almost all of science and engineering converge in energy technologies, which is why it will be the focus of research activity and the main field of innovation in the years to come.

It is generally admitted that our country has the privilege of possessing a wealth of energy potential. However, we are lagging significantly behind in its exploitation and must move rapidly towards energy transformation, by strengthening our infrastructure and adopting innovative models of production and consumption. There is a range of challenges that we will have to face, especially due to the fact that we are launching from a particularly negative starting point with regard to the existing production and distribution assets.

Crete, in particular, having until now had an autonomous power system and major requirements especially during the summer months, constitutes an extremely urgent priority: in order to offer 1 Kwh of electricity for consumption today, 2.9 KwH of primary energy are needed, with obvious consequences for national economy and the environment.

At the same time, the rich solar and wind energy potential of the island cannot be exploited, due to the regulatory restrictions imposed by a failure of interconnection of the island with the continental network. Worse still, a significant part of the existing Renewable Energy Sources production is discarded and not exploited. This can change with the upcoming interconnections implemented by the Independent Power Transmission Operator, as well as by making use of storage technologies.

Today we have a unique opportunity: we can turn the island into a living laboratory of energy technologies. With excellent research institutes – which in some cases lead European programmes for energy transformation – Crete can and should set an example of successful application of production, management and energy saving technologies:

  • With the implementation of smart grids and the extensive installation of smart meters in order to reduce needs during peak periods, through demand response technologies and IT know-how exploitation.
  • By transforming urban centres into smart cities using intelligent energy management and energy infrastructure improvement systems combined with water management and agricultural production systems.
  • Utilizing energy storage and management technologies in conjunction with the introduction of electric vehicles (Vehicle to Grid – Grid to Vehicle).
  • Through energy upgrading of the building stock with an emphasis on tourism and hospitality and the promotion of zero energy balance buildings and zero energy emissions.
  • By reducing the urban heat island effect, which in turn can lead to a drastic reduction in energy demand during the summer season.

Key reform directions of the current political leadership of the Ministry of Education in the field of higher education are to improve the quality of education and relevance to the labour market, as well as the transfer of knowledge generated in universities to the real economy. In this context, the 5th Pancretan Energy Conference gives the opportunity to the Higher Education Institutes of the country to participate in the dialogue on the energy developments in our region and to highlight their action and research results.

The Maltese Ministry for Energy and Water Management supports and participates to the 5th Cretan Energy Conference – International Conference & Exhibition

 

The Ministry for Energy and Water Management in Malta looks forward to the upcoming 5th Cretan Energy Conference 2020 as a platform that will give us the opportunity to share information and insights in the energy sector; particularly at this time, where energy and climate issues are at the forefront of political and societal debate both at an EU and at a global level.

In Malta, the government’s main focus is to provide citizens and businesses with affordable sustainable and secure forms of energy which in itself is a reflection of the overarching policy fundamentals of the EU Energy Union. Over recent years, Malta has seen an overhaul in its energy sector, moving away from the use of heavy fuel oil for electricity generation towards the use of LNG in gas-fired power plants. Maintaining a diversified energy mix; reducing carbon footprint and greenhouse gas emissions through improved efficiency in generation capacity; strengt

hening the security of supply of the country wh

ilst ensuring the availability of appropriate back up capacity; achieving a degree of interconnection for electricity supply and overhauling the generation capacity of the country with a view to achieving higher efficiency gains remain crucial for the island.

In line with the obligations of the Governance Regulation, Malta developed its first National Energy and Climate plan in 2019, which serves as a strategic planning framework and policy document that will guide Malta’s contribution to achieving the Energy Union’s 2030 objectives and targets, whilst identifying those measures necessary for their achievement during the period until 2030, with an outlook until 2040. The plan provides a clear path for Malta to attain the overarching objectives of a sustainable, affordable and secure energy system which needs to follow a decarbonisation trajectory, whilst recognising the inherent challenges and opportunities brought about by national specificities such as spatial constraints, high population density, and a mild Mediterranean climate. This calls for specific solutions, which may also depend on further technological and cost developments.

Energy efficiency, which is one of the main drivers of our energy policy is being complemented by various government incentives. Malta recognises the importance of investing in and stimulating renewable energy sources and continuing to support the exploitation of viable indigenous sources.  Government increased its efforts to support the deployment of renewable energy, especially photovoltaics, solar water heaters and heat pump water heaters, which are particularly w

 

ell suited to Malta’s climate. The Government extended its current policy framework in the area of Renewables for the period until 2030, whilst providing new initiatives tailored to local specificities and acknowledging the technical, geographical and spatial barriers limiting renewable energy potential.  Malta is also assessing innovative and cost-effective solutions to increase energy system flexibility, such as the deployment of energy storage solutions, which would be necessary to compensate for the increased deployment of renewables.

Whist it is acknowledged that Mediterranean countries already cooperate in various sectors,  there is undoubtedly room for closer ties to exploit opportunities for growth based on sustainable development.  In this regard, Malta already actively participates in initiatives taken under the aegis of the Union for the Mediterranean, and is convinced that by sharing resources, including both physical, technology and knowledge, it is possible to achieve better and quicker results.  This would also make it possible to address specific challenges being faced by individual countries such as rapid

 

increase in energy demand,  air quality issues and network constraints.

We are all witness to the results obtained through effective collaboration on gas exploration and transmission in the East Med.  Similar collaboration hubs can surely produce similar results.  It is therefore important that existing fora are strengthened to act as the necessary platform for future collaboration.

 

 

Ambassador of Israel to Greece Mr. Yossi Amrani writes about the 5th International Cretan Energy Conference & Exhibition

Israel and Greece are among the most crucial pillars of stability in the eastern Mediterranean region. The relationship between the two countries has developed much since the upgrading of relations to full diplomatic;  its 30th anniversary recently marked by the two governments.

Over the last 10 years under successive different Greek Governments, we have developed much intense and deeper cooperation in different spheres. The strong bilateral relations lay a solid foundation to trilateral cooperation frameworks as we have between Israel – Greece – Cyprus.

The recent Government-to-Government Summit which took place in Jerusalem in mid-June 2020 is a clear reaffirmation of the importance both countries attribute to furthering cooperation on multiple levels, such as cyber, agrotech, defense, energy, environment, high tech, R&D and more.

The exchanges and openness on both sides is a clear indication of both countries’ interest and commitment to advance cooperation and materialize the good will and potential for mutual benef it and common good.

Our energy cooperation is a cornerstone in the strategic relations, which provides an historic opportunity for our two countries to leverage our partnership into economic boost and strengthen our national security, while providing Europe with another source of energy.

Two energy projects at the moment are of utmost importance to both nations; the East Med Pipeline and the Euro-Asia Interconnector.

Both Israel and Greece are committed to the projects and share a common perception of their significance to our economies and our strategic position vis a vis the region and Europe.

The East Med Pipeline is a vision that has been discussed and examined over many years. Though still a dream, we believe it is within reach. The project is challenging, technically and otherwise, but has now reached the point where it is calling for our concerted efforts; we shouldn’t waste time. I am certain the Greek and Israeli governments will work hard through diplomatic channels and international diplomatic efforts to ensure this vision’s success.

As a Project of Common Interest (PCI) of the EU, the East Med Pipeline ensures the diversification of energy sources for Europe.

The Euro Asia Interconnector is another leading European Project of Common Interest (PCI) labelled as an EU “electricity highway” connecting the national electricity grids of Israel, Cyprus and Crete-Attica, Greece through a 1,518km subsea cable. It can securely supply electricity produced by the gas reserves of Cyprus and Israel, as well as from the available Renewable Energy Sources (RES).

In addition, it ends the energy isolation of Cyprus. As an EU member state, Cyprus is the last state that remains fully isolated without any electricity or gas interconnections.

Energy cooperation between Israel and Greece will serve as yet another bridge between both countries and as a major national strategic asset furthering our mutual security. Energy cooperation between our two countries is a guarantee for a more stable and prosperous East Mediterranean. The international community support of those projects will make our region safer.

The article was written as part of the 5th Cretan Energy Conference /
International Conference & Exhibition 

General Secretary at the Ministry of Environment & Energy Mrs. Alexandra Sdoukou writes about 5th Cretan Energy Conference.

 

Armed with the ambition to put Greece at the forefront of the fight for climate
change, allied with legislation that paves the way for achieving the goal of carbon
neutrality, the European Union is promoting a strategy for sustainable
development as described in the “Green Deal” text.

This ambition is reinforced almost by all unanimously of the E.U Member States,
which in turn allows the EU. to pursue the success of all its binding goals. Member
States should contribute to their achievement through the implementation of National
Energy and Climate Plans. Greece is at the forefront and is actively involved in this
process, as it has already submitted both its own National Plan for Energy and
Climate and the Long-Term Strategy for the year 2050.

 

 

NECP is now the main pillar of strategy for our country. Its main goals are summed
up in the penetration of Renewable Energy Sources(RES) by 35%, energy savings by
38%, the additional reduction of GHG emissions of 10 Mton (megatons) CO2 and the
increase in the classification of electric vehicles by up to 30% by 2030.

At the same time, achieving these goals opens new perspectives for the country’s
economy, as it presupposes the inflow of large investments.
In this light, we expect an increase in investment flows to reach up to the level of € 44
billion, of which about 9 billion will be allocated for electricity generation from
Renewable Energy Sources, another 5.5 billion will be required for the development
of electricity network infrastructure, while another € 11 billion will be allocated for
energy efficiency measures. For RES, we estimate that € 12.6 billion will emerge in
the form of an increase in domestic value-added, another 4.8 billion. as an increase in
the income of the workers, while, finally, for the energy upgrade of the buildings, 8.1
billion emerge. and 3.4 billion respectively.

At this point, special mention should be made of the government’s strategy to stop
relying on lignite as a form of fuel, which is expected to be completed by 2028,
which is one of the most strategically important moves of our country towards
achieving a cleaner and more “green” economy until 2030.The goal of no longer
using brown coal will require a bold shift in the use of natural
gas, which has been described internationally as the “fuel-bridge” to the energy transition
and the zero-carbon economy.

However, at this point, it should be noted that the European Regulation Plan for the
programming period 2021-2027, largely excludes the eligibility of natural gas
infrastructure projects, in terms of funding from the current NSRF 2021-2027, which
is a challenge and a justified reflection. Greece has been quick to submit specific proposals
to the Brussels authorities, with the ultimate goal of revising this decision, taking into
account – among other things -that new infrastructure is maturing at this stage,
such as FSRU Alexandroupolis or theUGS of Kavala contributes to the diversification
of energy sources and the strengthening of Europe’s supply security.

Greece is also particularly outspoken on cross-border hydrocarbon transport issues,
which boost energy security.
The TAP pipeline, which will soon be completed, but also new ambitious projects,
such as the East Med Pipeline whose intergovernmental agreement was recently
submitted for ratification by Parliament, gave a new impetus to Greece’s role in the
SE Mediterranean.
The cooperation with all the states of the region is a constant pursuit of the
government of Kyriakos Mitsotakis and in particular of the Ministry of Environment
and Energy. I am very happy to be involved in this project, a promising organisation
such as the East Med Gas Forum based in Egypt, which can become a “game-
changer” of the SE area of the Mediterranean.

In closing, I believe that the 5th Cretan Energy Conference will be an opportunity
for further dialogue and exchange of views on the energy events in our region, in
which Greece is claiming an active and decisive role.

Alexandra Sdoukou is General Secretary of Energy & Mineral Resources at the
Ministry of Environment and Energy.

The article was written as part of the 5th Cretan Energy Conference /
International Conference & Exhibition.

Registrations are open!

We are honored to invite you in the first International Energy Exhibition in Greece. The 5th Cretan Energy Conference is organized under the auspices of Ministry of Environment and Energy, Ministry of Shipping and Insular Policy and the support of Region of Crete. For the first time among the last conferences, CretanEnergyConferences is organizing an International Energy Exhibition at Crete. Institutions, Academical organizations, Companies and the public are going to have the opportunity to access the Conference, the Exhibition and the Workshops for free.
Registrations are open, for additional information please contact us.

Άνοιξαν οι συμμετοχές για την Διεθνή Έκθεση Ενέργειας στην Ελλάδα

Υπο την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και την Στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τιμάται το 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Cretan Energy Conferences διοργανώνει για πρώτη φορά στο Συνέδριο αυτό, τη Διεθνή Έκθεση Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Η Κρήτη που θα φιλοξενήσει την επόμενη πενταμερή σύνοδο, αποκτά στη ΝΑ Μεσόγειο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, έναν ρόλο σταυροδρόμι Ενέργειας και Πολιτισμού, που θα στηρίξει και η διοργάνωση αυτή.

Φορείς, Ακαδημαϊκοί οργανισμοί, Εταιρείες και ευρύ κοινό, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν το Συνέδριο, την Έκθεση και τα Workshops.

 

https://energypress.gr/news/anoixan-oi-symmetohes-gia-tin-diethni-ekthesi-energeias-stin-ellada

«Κλειδί» η Κρήτη για τα ενεργειακά

Το 4ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο αναμένεται να λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο, όπου θα αναδειχτούν τόσο ο κομβικός ρόλος της Κρήτης για την ενεργειακή κάλυψη όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης, καθώς επίσης και οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και τα “αγκάθια” που ορθώνονται τα προσεχή χρόνια για το νησί μας στο ενεργειακό μέτωπο, με σημείο αναφοράς φυσικά τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από το Cretan Energy Conference, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, θα λάβει χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο (στο ξενοδοχείο “Ατλαντίς”) και στις 7 Σεπτεμβρίου στα Χανιά (στα κεντρικά γραφεία της ΑΝΕΚ LINES), με χορηγό την “ΚΡΗΤΗ TV” και με κεντρικό συντονιστή τον διευθυντή ειδήσεών της, Γιώργο Σαχίνη.

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων και διακεκριμένοι επιστήμονες από Ελλάδα και εξωτερικό θα “φωτίσουν” κρίσιμες πτυχές γύρω από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Κρήτη στην ενεργειακή-γεωστρατηγική σκακιέρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Το 4ο κατά σειρά Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, που θα φιλοξενηθεί σε Ηράκλειο και Χανιά το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου, θα λάβει χώρα εν μέσω γενικής κινητικότητας, εξελίξεων και διεργασιών στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Γιάννης Μανιάτης, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως μέσα από αυτό το συνέδριο αναδεικνύεται ο ρόλος της Κρήτης τόσο ως πύλης ενεργειακής τροφοδοσίας της υπόλοιπης Ελλάδας και των κρατών-μελών της Ε.Ε., όσο και ως γεωγραφικού χώρου.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το 4ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε τις μεγάλες γεωπολιτικές και αναπτυξιακές παραμέτρους που εμφανίζονται για τη χώρα και ιδιαίτερα για την Κρήτη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, έχουμε την αδιαμφισβήτητη πια συμμετοχή της χώρας στο αναδυόμενο και πολλά υποσχόμενο ενεργειακό περιβάλλον της ΝΑ Μεσογείου (μαζί με Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο), ως νέας πηγής τροφοδοσίας της Ε.Ε. και όχι μόνο, την ανάπτυξη των αγωγών φυσικού αερίου με προεξάρχοντα τον EeastMed, κυρίως όμως έχουμε την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα σε βασικές αρχές του Δικαίου της Θάλασσας.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, η ανακάλυψη και αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αποτελεί μια σοβαρότατη πηγή δημιουργίας νέου εθνικού πλούτου και νέων θέσεων εργασίας, με κορυφαία συμβολή στην επίλυση του μεγάλου συνταξιοδοτικού προβλήματος, μέσα από την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4162/3013 για το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται ο κορυφαίος ρόλος της Κρήτης, τόσο ως πύλης ενεργειακής τροφοδοσίας της υπόλοιπης Ελλάδας και των κρατών-μελών της Ε.Ε., όσο και ως γεωγραφικού χώρου, του οποίου αίρεται η πολλαπλή ενεργειακή απομόνωση, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως της συγκυρίας συνιστά η ανάγκη να μη χαθεί άλλος πολύτιμος εθνικός χρόνος στην πολυδιάστατη αξιοποίηση αυτού του νέου εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, τόσο για γεωπολιτικούς όσο και για οικονομικοκοινωνικούς λόγους. Τόσο στις εισηγήσεις στο 4ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, όσο και στην ειδική έκδοση του ΙΕΝΕ “Ελλάς-Κύπρος στη Νέα Ενεργειακή Εποχή”, που μόλις κυκλοφόρησε, με πρόλογο του προέδρου της Κύπρου κ. Νίκου Αναστασιάδη, καταγράφω τις προτάσεις μου για τις 10 βασικές εθνικές ενεργειακές προτεραιότητες: Συνεχής προκλητικότητα και παραβατικότητα της Τουρκίας στις έρευνες υδρογονανθράκων και τους αγωγούς, δυνατότητες για επενδύσεις άνω των 50 δισ. ευρώ, οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας, καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας, και διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου κυκλικής οικονομίας».

Ενθαρρυντικό υπόβαθρο και αισιοδοξία

Υπενθυμίζεται πως το δικό του μήνυμα ενόψει του 4ου Παγκρήτιου Ενεργειακού Συνεδρίου είχε στείλει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ. Upstream κ. Ιωάννης Γρηγορίου, ο οποίος ανέφερε: «Η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΛ.ΠΕ. στην έρευνα υδρογονανθράκων επικεντρώνεται στην Ελλάδα με την απόκτηση δικαιωμάτων σε 10 περιοχές στη Δ. Ελλάδα, με εταίρους τις μεγαλύτερες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες ExxonMobil, Total, Repsol και Edison.

Οι πρόσφατες γεωλογικές μελέτες της ΕΛ.ΠΕ., σε συνδυασμό με τις σημαντικές ανακαλύψεις στη ΝΑ Μεσόγειο, δημιουργούν ένα ενθαρρυντικό υπόβαθρο και αισιοδοξία για τις έρευνες στην Ελλάδα. Ήδη έχουν αρχίσει οι έρευνες στον Πατραϊκό, όπου σχεδιάζεται η πρώτη γεώτρηση για να ερευνήσει στις αρχές 2020 ένα γεωλογικό στόχο της τάξεως των 140 εκατ. βαρελιών πετρελαίου».

Ο ίδιος κατέληξε: «Τα πιθανά επιτυχή αποτελέσματα αυτών των ερευνών, πέραν της ιδιαίτερα σημαντικής συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σε συνδυασμό με τις ανακαλύψεις στην Κύπρο, θα δημιουργήσουν νέα γεωπολιτική δυναμική στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και θα διευκολύνουν σημαντικές αποφάσεις για νέες οδούς μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση προς την κοινωνία, αλλά και επιταγή της αυστηρής υπάρχουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος των μοναδικών θαλασσών και βουνών μας. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, σε συνύπαρξη με την αγροτική οικονομία, την αλιεία και τον τουρισμό, έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι εφικτή στη χώρα, ενώ η προσδοκώμενη συνεισφορά του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα υλοποιεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους της κλιματικής αλλαγής για το 2030-2050».

Πηγή: https://rethemnosnews.gr/2019/09/%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC/

Copyright 2020 Cretan Energy Conferences. All rights reserved
Powered by MCBS